Rihlah Habib Umar bin Hafidz: Haul Syekh Abu Bakar Bin Salim, Cidodol