Rihlah Habib Umar bin Hafidz: Tabligh Akbar Muharram 1440H, Monas Jakarta